MW - Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz. Biuro ubezpieczeń Sanka, Krzeszowice

Informacje administratora danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy.

1. Administrator i dane kontaktowe administratora oraz Inspektora Ochrony Danych.
Administratorem danych osobowych jest Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz adres do korespondencji: Sanka 16, 32-067 Tenczynek
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@mw-ubezpieczenia.pl, telefonicznie pod numerem: 880 – 412 – 169 lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz może przetwarzad Pani/Pana dane w celu:
1) przedstawienia oferty marketingowej produktu ubezpieczeniowego z oferty współpracujących z Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz zakładów ubezpieczeo – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – dalej „RODO”.

2) marketingu bezpośredniego usług własnych zakładu ubezpieczeo, z którym ma Pan/Pani zawartą za pośrednictwem Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz umowę ubezpieczenia lub innych usług Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędnośd przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest marketing usług własnych tego zakładu ubezpieczeo, na podstawie powierzonego Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz zakresu przetwarzania danych osobowych przez ten zakład ubezpieczeo oraz marketing usług własnych Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz

3) zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędnośd przetwarzania danych do podjęcia działao na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy (np. na potrzeby wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia) i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO, na podstawie powierzonego Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeo.

4) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędnośd przetwarzania do realizacji prawnego obowiązku ciążącego na zakładzie ubezpieczeo, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, na podstawie powierzonego Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeo.

5) wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędnośd przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

6) w celach analitycznych, w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów ubezpieczeniowych współpracujących z Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz zakładów ubezpieczeo, w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu najbardziej dostosowanego do wymagao i potrzeb osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej – podstawę przetwarzania stanowi niezbędnośd do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jakim jest proponowanie klientowi produktu najbardziej odpowiedniego do wymagao i potrzeb klienta, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO oraz docelowo także niezbędnośd przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w ramach realizacji art. 8 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeo (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486), wprowadzającej obowiązek ustalenia wymagao i potrzeb osoby poszukującej ochrony oraz przedstawienia produktu odpowiedniego do tych wymagao i potrzeb.

7) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeo lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Pani/Panu ofertą produktu ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędnośd przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; jakim jest zapewnienie możliwośd dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani /Pana danych obejmujących w szczególności imię i nazwisko, numeru PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania). Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia.

4. Informacja o wymogu podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dokonanie oceny ryzyka. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

5. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeo lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzad dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

6. Przekazywanie danych.
1) Pani/Pana dane osobowe mogą byd udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz zakładom ubezpieczeo współpracującym z XYZ oraz do Unilink S.A., jako agenta ubezpieczeniowego (w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego).

2) Pani/Pana dane osobowe mogą byd przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym z Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności agencyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w paostwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

7.Pani/Pana prawa.
1) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

4) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesład te dane innemu administratorowi danych.

5) W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika zakładu ubezpieczeo współpracującego z Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktowad się z administratorem danych korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

Pliki Cookies

Zbieranie danych osobowych oraz analitycznych

1. Pliki Cookies / mechanizm local storage
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji będących częścią danych osobowych osoby korzystającej ze strony, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies lub local storage.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MW Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz z siedzibą w Sanka 16, 32-067 Tenczynek a w przypadku cookies analitycznych - Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA . Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu (jeśli zawiera);
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika domyślnie. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.


Narzędzia analityczne
Wysyłając do nas emaila zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firma MW Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz z siedzibą w Sanka 16, 32-067 Tenczynek w celu marketingowym (w celu odpowiedzi na zapytanie).
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Odbiorcami danych jest Administrator Danych Osobowych w formie wiadomości e-mail.

Informacje analityczne jak statystyka korzystania ze strony np. czas odwiedzin, przepływ na podstrony wysyłane są do narzędzia Google Analytics którego właścicielem jest firma Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzia Google Analytics. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki. Ustawienia przeglądarki pozwalają na wyłączenie całkowite lub częściowe zbierania danych statystycznych przez Google Analytics.

Dowiedz się więcej o plikach Cookies